Regulamin sklepu
www.wckici.pl
 

 

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego WCkici w domenie www.wckici.pl ważny od 25.12.2014
 

I. Postanowienia ogólne

 Właścicielem sklepu internetowego Sklep WCkici, funkcjonującego w sieci Internet pod adresem http://www.wckici.pl/?sklep,22 zwanego dalej „Sklepem” jest  Bożena Sołtysik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EFEKT Bożena Sołtysik w Bielawie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem  os. XXV-lecia 4c lok.6, 58-260 Bielawa, NIP: 8821160513, REGON 020903844 

 

Adres do korespondencji:

EFEKT

 

os.XXV-lecia 4c/6

58-260 Bielawa
Poland

e-mail: sklep@wckici.pl

 

Niniejszy Regulamin Sklepu, zwany dalej „Regulaminem” określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki zawierania umów na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Regulamin dostępny jest w na stronie internetowej Sklepu pod adresem: http://www.wckici.pl/?regulamin,44

Sklep prowadzi sprzedaż  na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż zestawu treningowego dla kotów pod zastrzeżoną nazwą WCkici, oraz produktów dla kotów znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej Sklepu, zwanymi dalej „Produktami”. Szczegółowy opis poszczególnych Produktów zawarty jest na stronie internetowej przy każdym Produkcie.

Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto. Ceny nie zawierają żadnych dodatkowych opłat ani obciążeń poza wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

Strony wiąże cena Produktu podana na stronie internetowej Sklepu przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

1.        komputer z dostępem do Internetu,

2.        dostęp do poczty elektronicznej,

3.        przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

4.        włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

5.        niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

6.        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, 
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

7.        niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

8.        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

9.        korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie 
w zakresie własnego użytku osobistego,

10.     korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

III. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

a) przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
b) udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,

c) by złożyć zamówienie, Klient nie jest zmuszony do założenia konta w sklepie.
2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Umowa:

a) o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
b) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,

4. Warunkiem dokonania zamówienia na Produkty jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 do Klienta, który dokonał subskrypcji. 
5. Za zgodą Klienta, podane dane w formularzu zamówienia przy zakupie zestawu treningowego WCkici, posłużą do weryfikacji konta założonego przez Klienta na Forum Treningowym WCkici na stronie: http://www.wckici.pl/forum/. Dostęp do zamkniętego Forum Treningowego WCkici wchodzi w skład Zestawu Treningowego WCkici, zakupionego w oficjalnym sklepie WCkici.

6. Klient ma możliwość rejestracji swojego konta z emaila, którm się posłużył zamawiająć zestaw WCkici, do  zamieszczania na Forum indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi oraz umieszczać zdjęcia nie naruszając praw innych. Forum Treningowe WCkici jest platformą kontaktową pomiędzy jego użytkownikami. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

7. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi na Forum Treningowym WCkici Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
8. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.

9. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.        Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.        Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.        Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4.        Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.  

5.        Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

6.        Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni Robocze w godzinach od 9:00 do 18:00.

7.        Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

a) wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr tel. kontaktowego oraz adres e-mail,
b) złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr Tel kontaktowego oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,
c) złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr tel. kontaktowego oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności

8. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

9. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka

10. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) opisu przedmiotu Zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

d) wybranej metody i terminu płatności,

e) wybranego sposobu dostawy,

f) czasu dostawy,

g) danych kontaktowych Klienta,

h) danych do faktury

11. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

12. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

13. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia

14. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 12 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.

15. Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:

a) podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,

b) wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu, podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr Tel. kontaktowego oraz adres e-mail.

16. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności lub w poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

a) opisu przedmiotu Zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

d) wybranej metody i terminu płatności,

e) wybranego sposobu dostawy,

f) czasu dostawy,

g) danych kontaktowych Klienta

h) danych do faktury

i) regulaminu

j) pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.

17. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.

18. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

19. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

20. Firma EFEKT Bożena Sołtysik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w zakresie sprzedaży wysyłkowej przez Internet w sklepie internetowym oraz za pośrednictwem portali aukcyjnych na terenie Polskiej Rzeczpospolitej. Zamówione towary są wysyłane Kupującemu za pośrednictwem Dostawcy, którym jest Poczta Polska lub firma kurierska. Kupując w Sklepie WCkici Klient wyraża zgodę na przesłanie zakupionego towaru za pośrednictwem Dostawcy. Po zakupie Klient uiszcza na konto bankowe, PayU lub za pobraniem Sprzedawcy kwotę za towar powiększoną o koszt przesyłki dla Dostawcy. Kupujący w momencie złożenia zamówienia udziela Sprzedającemu pełnomocnictwo na jednorazowe zawarcie umowy z Dostawcą w celu przesłania za jego pośrednictwem zakupionego towaru na wskazany w formularzu dostawy adres, w imieniu i na koszt Kupującego. Pełnomocnictwo udzielone przez Internet jest traktowane równoznacznie z pełnomocnictwem ustnym. Przekazane przez Kupującego środki na pokrycie kosztów przesyłki nie są w rozumieniu prawa podatkowego przychodem Firmy i nie stanowią dodatkowego  dochodu Sprzedającego tym samym nie będą uwzględniane na rachunku. Pełnomocnictwo takie w żaden sposób nie obciąża dodatkowo Kupującego.

 

V. Zamówienia

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową http://www.wckici.pl/?sklep,22 oraz poprzez pocztę elektroniczną, kierując zamówienie na adres sklep@wckici.pl

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówienia następuje następnego dnia roboczego od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Nie realizujemy zamówień w następujące dni:

·          Sylwester i Nowy Rok

·          Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych

·          Wszystkich Świętych

·          Wigilia, Pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia

·          Inne ustawowo dni wolne od pracy

·          Weekendy (soboty i niedziele)

·          Możliwym jest wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego (dotyczy urlopów)

3. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

4. Po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży wckici.pl przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Potwierdzenie to nie oznacza przyjęcia przez sklep zamówienia do realizacji, lecz stanowi potwierdzenie dla klienta, że jego zamówienie zostało poprawnie zarejestrowane w bazie danych sklepu.

5. W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Brak danych może powodować utrudnienia/opóźnienia w realizacji zamówień. Jeśli przez 5 dni roboczych kontakt z klientem nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia.

6. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności za Produkty:

• gotówką przy odbiorze osobistym,

• gotówką przy odbiorze przesyłki za tzw. pobraniem,

• przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej Sklepu - zamówienie jest realizowane dopiero po wpłynięciu należności na konto,

• internetowe formy płatności Sklepu obsługuje serwis PayU. Korzystając z tego serwisu klient dokonuje opłaty w momencie składania zamówienia za pomocą jednego z następujących narzędzi płatniczych:

·         Karta płatnicza (VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, Polcard, i wiele innych)

·         Konto bankowe - przelew tradycyjny / elektroniczny

·         BLIK

 

7. Umowa kupna-sprzedaży Produktu zostaje zawarta z chwilą, w której przedstawiciel sklepu drogą elektroniczną (e-mailem – na podany przez klienta adres poczty elektronicznej) lub telefonicznie potwierdzi, że zamówienie zostało skierowane do realizacji.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Firma WCkici, niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
9. Dostawa Produktów możliwa jest w następujący sposób:

• kurierem,

• za pośrednictwem Poczty Polskiej 
10. Na czas realizacji zamówienia składa się realizacja zamówienia przez obsługę sklepu (1 - 3 dni robocze) + czas dostarczenia przesyłki.

           - Kurier 24h*

           - Poczta Polska 48h*

* deklarowany czas dostawy przez dostawcę

11. Odbiór produktów możliwy jest także osobiście w magazynie dystrybucyjnym WCkici przy ul. H. Sienkiewicza 4 w Bielawie.
12. Wybór sposobu dostawy należy do Klienta, a koszty dostawy są zawsze podane przy wyborze danej formy dostawy w koszyku sklepu.
13. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.

14. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@wckici.pl

15. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera zaleca się Klientowi sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone zaleca się Klientowi odmówić przyjęcia przesyłki oraz w możliwie krótkim czasie skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia.

 

VI. Gwarancja, reklamacja i zwroty

 1. Wszystkie Produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Dostępne w naszym sklepie produkty nie posiadają gwarancji producenta.

3. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową zakupionych towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do wymienionej wyżej ustawy.

4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest niezgodny z umową.

5. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na piśmie lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy podany na stronie internetowej Sklepu. Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego Produktu według własnego wyboru bądź w sposób określony w Regulaminie dla dostawy Produktów tj. kurierem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Sprzedawcy podany w pkt. I Regulaminu.

6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie zgodnie z wolą Klienta naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy w terminie 10 dni roboczych. Jeśli będzie to niemożliwe lub wymagające nadmiernych kosztów, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Jeżeli wymiana towaru narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Na życzenie Klienta możliwe jest także zamiast uzyskania zwrotu środków finansowych skorzystanie przez niego z oferty na inne dostępne w Sklepie towary. W takim wypadku dostawa towaru nastąpi na koszt Klienta, a klient otrzyma wyłącznie zwrot różnicy cen (w przypadku zakupu towarów o mniejszej wartości) lub zobowiązany będzie do dopłaty różnicy (w przypadku zakupu towarów o większej wartości).

7. Sprzedawca reklamacje rozpatruje w terminie 14 dni od zgłoszenia. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego, reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia, uważa się, za uzasadnioną.

 

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.) - składając Sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Następnie ma 14 dni na odesłanie towaru do sklepu. 14 dni jest liczone od daty wysłania oświadczenia.
2. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zamówionych Produktów według własnego wyboru, bądź osobiście lub w sposób określony w Regulaminie dla dostawy Produktów tj. kurierem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Sprzedawcy podany w pkt. I Regulaminu.

3. Zamówione Produkty zwracane w związku z odstąpieniem od umowy powinny być dostarczone Sprzedawcy w stanie kompletnym, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach i nie mogą nosić śladów używania. Klient ma prawo dokonać zmian w produkcie w granicach zwykłego zarządu.
4. 
Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi należność za zakupiony Towar. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie do odstąpienia od umowy stosuje się zasady określone w przepisach dotyczących zawierania umów na odległość w szczególności określone w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271, ze zm.).

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:  

1.        świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy (jeśli Klient Sklepu dokonał rejestracji i utworzenia konta użytkownika na Forum Treningowym WCkici);

2.        umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3.        umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4.        umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5.        umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.        umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.        umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

8.        umowy zawartej w drodze aukcji publicznej.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres firmy EFEKT mieszczącej się :
EFEKT Bożena Sołtysik
os.XXV-lecia  4c/6
58-260 Bielawa
sklep@wckici.pl
 


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, do oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

Nr paragonu fiskalnego/faktury ...............................................

Nr konta bankowego .......................................................................................................................................................................


Imię i nazwisko......................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

*Do formularza zwrotu prosimy dołączyć paragon fiskalny lub fakturę o ile taka była wystawiona na życzenie Klienta

 

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:  EFEKT os.XXV-lecia 4c/6, 58-260 Bielawa lub na adres poczty elektronicznej: sklep@wckici.pl
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

4. Przedmioty reklamowane powinny być odesłane na adres: EFEKT, os.XXV-lecia 4c/6, 58-260 Bielawa

 

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Klient musi wyrazić zgodę swobodnie i wyraźnie na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Zakres zbieranych danych jest minimalny i dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu w szczególności w celach marketingowych.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych archiwum Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem danych udostępnianych jednorazowo i doraźnie przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionych Produktów.

3. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

4. Struktura witryny Sklepu została zaprojektowana sposób umożliwiający odwiedzanie Sklepu bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

5. Administratorem danych osobowych jest Firma EFEKT Bożena Sołtysik z siedzibą w Bielawie, os.XXV-lecia 4c lok.6. NIP: 8821160513. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ich zamieszczenie na stronach sklepu internetowego, a zmiany wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia. Strony związane są postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w momencie składania zamówienia.

2. Przedstawienie do sprzedaży na stronie internetowej Sklepu Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowi zaproszenie do składania zamówień. W szczególności podane na stronie internetowej sklepu informacje o dostępności Produktów nie stanowią podstawy do traktowania przedstawienia do sprzedaży Produktów jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji produktów i są własnością producentów.

4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

 
 
Załączniki do Regulaminu
 
Formularz zwrotu towaru
 
 
Formularz reklamacyjny