Regulamin sklepu
www.wckici.pl
 

 

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego WCkici w domenie www.wckici.pl ważny od 25.12.2014
 

I. Postanowienia ogólne

 Właścicielem sklepu internetowego Sklep WCkici, funkcjonującego w sieci Internet pod adresem http://www.wckici.pl/?sklep,22 zwanego dalej „Sklepem” jest Bożena Sołtysik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WCkici Bożena Sołtysik w Bielawie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem  os. XXV-lecia PRL 4c lok.6, 58-260 Bielawa, NIP: 8821160513, REGON 020903844 

 

Adres do korespondencji:

WCkici

Ul. Henryka Sienkiewicza 4

58-260 Bielawa
Poland

e-mail: sklep@wckici.pl

 

Niniejszy Regulamin Sklepu, zwany dalej „Regulaminem” określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki zawierania umów na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Regulamin dostępny jest w na stronie internetowej Sklepu pod adresem: http://www.wckici.pl/?regulamin,44

Sklep prowadzi sprzedaż  na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż zestawu treningowego dla kotów pod zastrzeżoną nazwą WCkici, oraz produktów dla kotów znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej Sklepu, zwanymi dalej „Produktami”. Szczegółowy opis poszczególnych Produktów zawarty jest na stronie internetowej przy każdym Produkcie.

Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto. Ceny nie zawierają żadnych dodatkowych opłat ani obciążeń poza wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

Strony wiąże cena Produktu podana na stronie internetowej Sklepu przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

1.        komputer z dostępem do Internetu,

2.        dostęp do poczty elektronicznej,

3.        przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

4.        włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

5.        niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

6.        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, 
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

7.        niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

8.        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

9.        korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie 
w zakresie własnego użytku osobistego,

10.     korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

III. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

a) przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
b) udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,

c) by złożyć zamówienie, Klient nie jest zmuszony do założenia konta w sklepie.
2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Umowa:

a) o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
b) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,

4. Warunkiem dokonania zamówienia na Produkty jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 do Klienta, który dokonał subskrypcji. 
5. Za zgodą Klienta, podane dane w formularzu zamówienia przy zakupie zestawu treningowego WCkici, posłużą do weryfikacji konta założonego przez Klienta na Forum Treningowym WCkici na stronie: http://www.wckici.pl/forum/. Dostęp do zamkniętego Forum Treningowego WCkici wchodzi w skład Zestawu Treningowego WCkici, zakupionego w oficjalnym sklepie WCkici.

6. Klient ma możliwość zamieszczania na Forum indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi oraz umieszczać zdjęcia nie naruszając praw innych. Forum Treningowe WCkici jest platformą kontaktową pomiędzy użytkownikami jak i konsultantami do spraw szkolenia. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

7. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi na Forum Treningowym WCkici Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
8. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.

9. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.        Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.        Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.        Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4.        Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.  

5.        Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

6.        Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni Robocze w godzinach od 9:00 do 18:00.

7.        Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

a) wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr tel. kontaktowego oraz adres e-mail,
b) złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr Tel kontaktowego oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,
c) złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr tel. kontaktowego oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności

8. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

9. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka

10. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) opisu przedmiotu Zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

d) wybranej metody i terminu płatności,

e) wybranego sposobu dostawy,

f) czasu dostawy,

g) danych kontaktowych Klienta,

h) danych do faktury

11. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

12. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

13. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia

14. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 12 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.

15. Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:

a) podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,

b) wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu, podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr Tel. kontaktowego oraz adres e-mail.

16. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności lub w poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

a) opisu przedmiotu Zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

d) wybranej metody i terminu płatności,

e) wybranego sposobu dostawy,

f) czasu dostawy,

g) danych kontaktowych Klienta

h) danych do faktury

i) regulaminu

j) pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.

17. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.

18. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

19. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

20. Firma WCkici Bożena Sołtysik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w zakresie sprzedaży wysyłkowej przez Internet w sklepie internetowym oraz za pośrednictwem portali aukcyjnych na terenie Polskiej Rzeczpospolitej. Zamówione towary są wysyłane Kupującemu za pośrednictwem Dostawcy, którym jest Poczta Polska lub firma kurierska. Kupując w Sklepie WCkici Klient wyraża zgodę na przesłanie zakupionego towaru za pośrednictwem Dostawcy. Po zakupie Klient uiszcza na konto bankowe, PayU lub za pobraniem Sprzedawcy kwotę za towar powiększoną o koszt przesyłki dla Dostawcy. Kupujący w momencie złożenia zamówienia udziela Sprzedającemu pełnomocnictwo na jednorazowe zawarcie umowy z Dostawcą w celu przesłania za jego pośrednictwem zakupionego towaru na wskazany w formularzu dostawy adres, w imieniu i na koszt Kupującego. Pełnomocnictwo udzielone przez Internet jest traktowane równoznacznie z pełnomocnictwem ustnym. Przekazane przez Kupującego środki na pokrycie kosztów przesyłki nie są w rozumieniu prawa podatkowego przychodem Firmy i nie stanowią dodatkowego  dochodu Sprzedającego tym samym nie będą uwzględniane na rachunku. Pełnomocnictwo takie w żaden sposób nie obciąża dodatkowo Kupującego.

 

V. Zamówienia

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową http://www.wckici.pl/?sklep,22 oraz poprzez pocztę elektroniczną, kierując zamówienie na adres sklep@wckici.pl

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówienia następuje następnego dnia roboczego od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Nie realizujemy zamówień w następujące dni:

·          Sylwester i Nowy Rok

·          Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych

·          Wszystkich Świętych

·          Wigilia, Pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia

·          Inne ustawowo dni wolne od pracy

·          Weekendy (soboty i niedziele)

·          Możliwym jest wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego (dotyczy urlopów)

3. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

4. Po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży wckici.pl przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Potwierdzenie to nie oznacza przyjęcia przez sklep zamówienia do realizacji, lecz stanowi potwierdzenie dla klienta, że jego zamówienie zostało poprawnie zarejestrowane w bazie danych sklepu.

5. W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Brak danych może powodować utrudnienia/opóźnienia w realizacji zamówień. Jeśli przez 5 dni roboczych kontakt z klientem nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia.

6. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności za Produkty:

• gotówką przy odbiorze osobistym,

• gotówką przy odbiorze przesyłki za tzw. pobraniem,

• przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej Sklepu - zamówienie jest realizowane dopiero po wpłynięciu należności na konto,

• internetowe formy płatności Sklepu obsługuje serwis PayU. Korzystając z tego serwisu klient dokonuje opłaty w momencie składania zamówienia za pomocą jednego z następujących narzędzi płatniczych:

·         Karta płatnicza (VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, Polcard, i wiele innych)

·         Konto Inteligo (Intelipay)

·         PKO Inteligo (Płace z PKO Interligo)

·         mBank (mTransfer)

·         MultiBank (MultiTransfer)

·         BZWBK (Przelew24)

·         Bank BPH (Przelew z BPH)

·         ING Bank Śląski (Przelew z ING)

·         Nordea Bank (Plac z Nordea)

·         PEKAO (Pekao24Przelew)

7. Umowa kupna-sprzedaży Produktu zostaje zawarta z chwilą, w której przedstawiciel sklepu drogą elektroniczną (e-mailem – na podany przez klienta adres poczty elektronicznej) lub telefonicznie potwierdzi, że zamówienie zostało skierowane do realizacji.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Firma WCkici, niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
9. Dostawa Produktów możliwa jest w następujący sposób:

• kurierem,

• za pośrednictwem Poczty Polskiej 
10. Na czas realizacji zamówienia składa się realizacja zamówienia przez obsługę sklepu (1 - 3 dni robocze) + czas dostarczenia przesyłki.

           - Kurier 24h*

           - Poczta Polska 48h*

* deklarowany czas dostawy przez dostawcę

11. Odbiór produktów możliwy jest także osobiście w magazynie dystrybucyjnym WCkici przy ul. H. Sienkiewicza 4 w Bielawie.
12. Wybór sposobu dostawy należy do Klienta, a koszty dostawy są zawsze podane przy wyborze danej formy dostawy w koszyku sklepu.
13. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.

14. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@wckici.pl

15. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera zaleca się Klientowi sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone zaleca się Klientowi odmówić przyjęcia przesyłki oraz w możliwie krótkim czasie skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia.

 

VI. Gwarancja, reklamacja i zwroty

 1. Wszystkie Produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Dostępne w naszym sklepie produkty nie posiadają gwarancji producenta.

3. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową zakupionych towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do wymienionej wyżej ustawy.

4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest niezgodny z umową.

5. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na piśmie lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy podany na stronie internetowej Sklepu. Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego Produktu według własnego wyboru bądź w sposób określony w Regulaminie dla dostawy Produktów tj. kurierem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Sprzedawcy podany w pkt. I Regulaminu.

6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie zgodnie z wolą Klienta naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy w terminie 10 dni roboczych. Jeśli będzie to niemożliwe lub wymagające nadmiernych kosztów, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Jeżeli wymiana towaru narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Na życzenie Klienta możliwe jest także zamiast uzyskania zwrotu środków finansowych skorzystanie przez niego z oferty na inne dostępne w Sklepie towary. W takim wypadku dostawa towaru nastąpi na koszt Klienta, a klient otrzyma wyłącznie zwrot różnicy cen (w przypadku zakupu towarów o mniejszej wartości) lub zobowiązany będzie do dopłaty różnicy (w przypadku zakupu towarów o większej wartości).

7. Sprzedawca reklamacje rozpatruje w terminie 14 dni od zgłoszenia. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego, reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia, uważa się, za uzasadnioną.

 

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.) - składając Sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Następnie ma 14 dni na odesłanie towaru do sklepu. 14 dni jest liczone od daty wysłania oświadczenia.
2. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zamówionych Produktów według własnego wyboru, bądź osobiście lub w sposób określony w Regulaminie dla dostawy Produktów tj. kurierem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Sprzedawcy podany w pkt. I Regulaminu.

3. Zamówione Produkty zwracane w związku z odstąpieniem od umowy powinny być dostarczone Sprzedawcy w stanie kompletnym, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach i nie mogą nosić śladów używania. Klient ma prawo dokonać zmian w produkcie w granicach zwykłego zarządu.
4. 
Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi należność za zakupiony Towar. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie do odstąpienia od umowy stosuje się zasady określone w przepisach dotyczących zawierania umów na odległość w szczególności określone w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271, ze zm.).

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:  

1.        świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy (jeśli Klient Sklepu dokonał rejestracji i utworzenia konta użytkownika na Forum Treningowym WCkici);

2.        umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3.        umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4.        umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5.        umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.        umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.        umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

8.        umowy zawartej w drodze aukcji publicznej.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres magazynu dystrybucyjnego WCkici mieszczącego się przy ul. Henryka Sienkiewicza 4, 58-260 Bielawa)

WCkici Bożena Sołtysik
os.XXV-lecia PRL 4c/6
58-260 Bielawa
sklep@wckici.pl
 


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, do oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

Nr paragonu fiskalnego/faktury ...............................................


Imię i nazwisko......................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

*Do formularza zwrotu prosimy dołączyć paragon fiskalny lub fakturę o ile taka była wystawiona na życzenie Klienta

** Zwrot bez dowodu zakupu: paragonu fiskalnego lub faktury nie będzie rozpatrywany

 

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres magazynu dystrybucyjnego:  WCkici, ul. Henryka Sienkiewicza 4, 58-260 Bielawa lub na adres poczty elektronicznej: sklep@wckici.pl
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

4. Przedmioty reklamowane powinny być odesłane na adres magazynu dystrybucyjnego: WCkici, ul. Henryka Sienkiewicza 4, 58-260 Bielawa

 

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Klient musi wyrazić zgodę swobodnie i wyraźnie na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Zakres zbieranych danych jest minimalny i dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu w szczególności w celach marketingowych.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych archiwum Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem danych udostępnianych jednorazowo i doraźnie przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionych Produktów.

3. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

4. Struktura witryny Sklepu została zaprojektowana sposób umożliwiający odwiedzanie Sklepu bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

5. Administratorem danych osobowych jest Firma WCkici Bożena Sołtysik z siedzibą w Bielawie, os.XXV-lecia PRL 4c lok.6. NIP: 8821160513. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ich zamieszczenie na stronach sklepu internetowego, a zmiany wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia. Strony związane są postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w momencie składania zamówienia.

2. Przedstawienie do sprzedaży na stronie internetowej Sklepu Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowi zaproszenie do składania zamówień. W szczególności podane na stronie internetowej sklepu informacje o dostępności Produktów nie stanowią podstawy do traktowania przedstawienia do sprzedaży Produktów jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji produktów i są własnością producentów.

4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

 
 
 
 
Regulamin obowiązujący do 24.12.2014 roku
I Postanowienia ogólne.
1.Regulamin ten dotyczy zasad korzystania ze sklepu internetowego www.wckici.pl zwanego dalej Sklepem. Sklep powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
2. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.wckici.pl jest firma WCkici Bożena Tworz z siedzibą w Bielawie os.XXV-lecia PRL 4c lok.6 NIP 882-116-05-13 REGON 020903844  wpisana do CEIDG.
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 
II Definicje.
 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z funkcji Sklepu.
 2. Sklep – podmiot udostępniający zasoby www.wckici.pl na rzecz Użytkowników.
 3. Konsument /Klient- osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Produkt – dobra materialne/niematerialne publikowane na łamach Sklepu w celu sprzedaży oferowanych produktów.
 5. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Sklepu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.
III Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

W celu korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien posiadać:

 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 • dostęp do sieci Internet;
 • adres poczty email.
 1. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 2. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Prywatności dot. Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.wckici.pl stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.
IV Składanie zamówień na  http://www.wckici.pl
 1. Użytkownik w celu złożenia zamówienia „Konta użytkownika” dokonuje wypełnienia formularza podając: imię i nazwisko, ulicę, nr domu, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, ewentualnie NIP i dane do wystawienia rachunku.
 2. Zamówienia można składać również z pominięciem formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu poprzez:
 • Wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@wckici.pl
 • Telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu dzwoniąc pod nr 509 130 248
 1. Użytkownik składający zamówienie ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Użytkownika adres email.
 2. Użytkownik składający zamówienie powinien podać:
 • nazwę, kolor, rozmiar i ilość produktów (jeżeli jest taka możliwość)
 • imię i nazwisko odbiorcy
 • dokładny adres dostawy
 • numer telefonu kontaktowego
 • adres e-mail zamawiającego
 1. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu prawdziwych danych.
 2. Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzy zamówienia dla celów należytego wykonania umowy;
• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
• zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

V Zasady składania i realizacji zamówienia.
1. Ceny Produktów wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek.
2. Cena podana przy Produkcie jest ceną nieuwzględniającą kosztów transportu.
3. Cena zamówienia jest ceną podaną po dokonaniu wyboru rodzaju dostawy oraz sposobu płatności.
4. Użytkownik ma możliwość złożenia zamówienia na Produkt za pomocą przycisku „do koszyka”.
5.Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków:
 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
 • podanie danych wymienionych w pkt 3 
 • wybór formy dostawy i płatności
 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Zamów”
6. W trakcie składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych.
7.Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia zawierające:
 • przedmiot zamówienia,
 • jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów
 • całkowity koszt dostawy
 • wybraną formę płatności
 • wybrany sposób dostawy
 • dane kontaktowe zamawiającego
 • dane adresowe odbiorcy Towaru
 1. Po kliknięciu na przycisk „Zamów” Klient otrzymuje e-mail z informacją dotyczącą przyjęcia (akceptacji) zamówienia.
 2. Zamówienia za pośrednictwem Internetu można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok za pomocą formularza zamówienia podając: imię i nazwisko, ulicę, nr domu, kod pocztowy, miasto, nr telefonu, e-mail. Dystrybucja odbywa się na terenie RP. Możliwe jest wpisanie innego adresu wysyłki oraz wpisanie dodatkowych uwag.
 3. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 9:00 do 18:00.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
 5. W przypadku, gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Użytkownikowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o niemożliwości spełnienia świadczenia.
 6. W wypadku, gdy Sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Użytkownika, Sklep może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Użytkownika na piśmie o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy.
 7. W sytuacji, gdy Użytkownik nie zdecyduje się na nabycie produktu podobnego w podobnej cenie o czym mówi pkt. 6, a dokonał wcześniej zapłaty, Sklep zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o rezygnacji Użytkownika z jego nabycia.
 8. Sprzedający prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w zakresie sprzedaży wysyłkowej przez Internet w sklepie internetowym oraz za pośrednictwem portali aukcyjnych krajowych i zagranicznych. Zamówione towary są wysyłane Kupującemu za pośrednictwem Dostawcy, którym jest Poczta Polska lub firma kurierska. Kupując w Sklepie WCkici Klient wyraża zgodę na przesłanie zakupionego towaru za pośrednictwem Dostawcy. Po zakupie Klient uiszcza na konto bankowe Sprzedawcy kwotę za towar powiększoną o koszt przesyłki dla Dostawcy. Kupujący w momencie złożenia zamówienia udziela Sprzedającemu pełnomocnictwo na jednorazowe zawarcie umowy z Dostawcą w celu przesłania za jego pośrednictwem zakupionego towaru na wskazany w formularzu dostawy adres, w imieniu i na koszt Kupującego. Pełnomocnictwo udzielone przez Internet jest traktowane równoznacznie z pełnomocnictwem ustnym. Przekazane przez Kupującego środki na pokrycie kosztów przesyłki nie stanowią dodatkowego  dochodu Sprzedającego i nie będą uwzględniane na rachunku. Pełnomocnictwo takie w żaden sposób nie obciąża dodatkowo Kupującego.
VI Dostawa.
1. Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju dostawy:
2. Zamówiony produkt przesyłany jest na adres podany w formularzu zamówienia lub mailu.
3. Na czas otrzymania przesyłki przez Użytkownika składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
4. Zasadą jest dostarczenie przesyłki do Użytkownika w ciągu jednego dnia roboczego po jej wyekspediowaniu poprzez Firmę Kurierską.
5. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi towaru. Powyżej 30 kg lub w przypadku towarów wielkogabarytowych koszt przesyłki jest ustalany indywidualnie.
6. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Użytkownika. W każdym przypadku umowa powinna zostać wykonana w terminie maksymalnie trzydziestu dni po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia woli o zawarciu umowy.
7. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia przesyłki przy kurierze. W przypadku wykrycia wad bądź zniszczenia zamówionego produktu Użytkownik powinien spisać protokół szkód.
 
VII Sposoby płatności.

Płatność może być dokonywana w następujący sposób:

 1. Przelewem bankowym
 2. Płatność systemem PayU
 3. Płatność za pobraniem.

Sklep wystawia rachunki w formie elektronicznej lub papierowej.

Danymi do rachunku są te podane w formularzu rejestracyjnym. 
 
VIII Prawo odstąpienia od umowy.
1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie (wzory formularzy oświadczenia w załącznikach do regulaminu) Ważne - do formularzy bowiązkowo załączyć paragon lub rachunek. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, produkt jak i jego części oraz opakowanie musi być w stanie idealnym i nienaruszonym.
2. W przypadku odstąpienia Użytkownika od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny Produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika. Zwrot nastąpi na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
3.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w załącznikach do regulaminu.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach:
 • świadczenia dodatkowych usług rozpoczętych - w tym udostępnienia dostępu do zamkniętego forum treningowego WCkici poprzez rejestrację Użytkownika i za jego zgodą, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
IX Ochrona danych osobowych.
1. Administratorem danych jest firma WCkici Bożena Tworz. Baza danych Sklepu została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z usług Sklepu.
2. Administrator uprawniony jest do udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
3. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zamówienia, w wiadomości e-mail, wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług 
5. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do złożenia zamówienia dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania zakupu w sklepie internetowym.
6. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Sklepem m.in. wysyłając:
 • Wiadomość na adres e-mail sklep@wckici.pl:
 • listownie: WCkici os. XXV-lecia PRL 4c lok.6 58-260 Bielawa
 • lub w jakiejkolwiek innej dogodnej dla Użytkownika formie.
7. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
 • wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
 • natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.
8. Administrator Sklepu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 
X Reklamacje.
1. Reklamacje w przypadku otrzymania wadliwego towaru powinny być składane pisemnie:
 • Na adres email: biuro@wckici.pl
 • listownie: WCkici os. XXV-lecia 4c lok.6 58-260 Bielawa
 • lub w jakiejkolwiek dogodnej dla Użytkownika formie.
3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju wady, data zamówienia, data otrzymania oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Użytkownika.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów). Sklep zwróci Użytkowników równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail/adres korespondencyjny.
8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 
XI Rezygnacja ze świadczonych usług.
1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn przez wysłanie wiadomości na adres e-mail lub w jakikolwiek inny dogodny dla Użytkownika sposób.
2. W dniu upływu Okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu, a Sklep zaprzestaje świadczenia usług wobec Użytkownika.
3. Sklep może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w przypadku zaprzestania świadczenia usługi.
4. Sklep może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi w ciągu 7 dni po wezwaniu do zaprzestania naruszeń, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza przepisy niniejszego regulaminu, przepisy prawa w związku z korzystaniem z usług.
 
XII Forum treningowe
1. Klient Sklepu WCkici wraz z zakupem zestawu treningowego WCkici otrzymuje dostęp do rejestracji na Forum Treningowym znajdującym się pod adresem http://www.wckici.pl/forum
2. Rejestracja na forum odbywa się bezpłatnie.
3. W celu dokonania rejestracji na forum użytkownik podaje wybrany przez siebie login oraz hasło (zakodowane w bazie danych oraz nieznane administracji forum) wraz z adresem e-mail, podanym wcześniej w trakcie zakupu zestawu.
4. Po dokonaniu rejestracji przez Klienta, administracja forum dokona akceptacji rejestracji po uprzednim zweryfikowaniu danych podanych przez Klienta.
5. Wszystkie treści oraz materiały zamieszcane przez Użytkownika na forum stają się własnością intelektualną firmy WCkici Bożena Tworz będącej właścicielem Forum Treningowego WCkici. Firma WCkici Bożena Tworz nie wyraża zgody na nieautoryzowane kopiowanie lub powielanie zamieszczonych na forum treści,
6. Firma WCkici Bożena Tworz zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika w przypadku łamania przez niego prawa własności firmy WCkici lub zamieszczania treści uznawanych za obraźliwe dla innych użytkowników.
 
XIII Przepisy Końcowe.
1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.wckici.pl .
2. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Użytkowników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników, korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
 
Załączniki do Regulaminu
 
Formularz zwrotu towaru
 
 
Formularz reklamacyjny